Imàm Mohammad Al Mahdi (as)

 

Bref Rappel :

Le Saint Prophète (saw) a dit: "Celui qui meurt sans connaitre l’Imàm de son temps, subit la mort de l’ignorant (Jahilyya).

Nom : Mohammad ibné Hassan (as)

Titres : Al Mahdi (Le guidé), Al Houjjat (La preuve d’Allàh), Al Mountazar (Celui qui attends la décision d’Allah), Al Moutazir (Celui qu’on attend), Sàhébouzzamàne (Maître de l’époque), Al Qàîm (Le présent).

Kouniyya : Abou Qassim

Naissance : Vendredi 15 Shàbàne 255 après Hijr à Samarra (Iraq) -(l’an 869 grégorien)

Père : Imàm Hassan Al Askary (as)

Mère : Bibi Narjiss Khàtoune

Ghaybaté soughrà (Occultation mineure) : 260-329 AH (874-941)

Les 4 Nàéb (Représentants nommés par l’Imàm lui-même :

**Ossmàne bin Sa’îd (‘alayhé rahmah)

**Mohammad bin Ossman (ar)

**Houssen bin Rawh (ar)

**Ali bin Mohammad Samry (ar)

 

ZyàRATé Imàmé Zamànà (as)

 

Il est très bénéfique (sawàb) et recommandé d’accomplir ce Ziàrate au "Sardàbà" (endroit de ghaybate) et à tout moment? Spécialement la nuit du 15 Shàbàne, la nuit du Qadr et tous les matins après namàzé Soubho. (Tohfahé Shirine page 54).

Bismillàhir Rahmànir Rahim,

Allàhoumma balligh mawlâ~ya Sahébazzamàné s:alawàtoullàhé ‘alayhé ‘ann djamî-yl mo’ménine wal mo’ménate fi mashàrékil arz:é wa maghàrébéha wa barréhà wa bahréhà wa sahléhà wa djabléhà hayyéhim wa mayyétéhim wa ‘ann wàlédayya wawouldi wa ‘anni ménass:alawàté wattahîyàté zénata arshillàhé wa modàde kalémàtéhi wa mounntahà réz:àhou wa adademà alssàhou kétabohou wa ahàta béhi ‘ilmohou.

Allàhoumma inni odjaddédo lahou fi hazal yawmé wa fi koulla yawmine ahadaw wa akdanass bay’atane lahou fi rakabati, Allàhoumma kamà sharraftani bé hàzattashrifé wa fazzaltani béhàzéhîl fazilaté wa khassastani bahàzéhine né’maté fas:allé ‘alà mawlaya wa sayyédi Sàhébazzamàné wa adj’alni mine annsàréhi wa ashyàéhi azzàbine ‘annhou wadj’alni ménal moustash-hédine bayna yadayhé tâ~é-ann ghayra moukréhi fissfillazi na’mata ahlahou fikétabéka fakoulta saffà ka’annhoum bounyànoune marssoussoune ‘alà tà’téka wa tà’té rassouléka wa àléhi ‘alayhémoussalàm. Allàhoumma hàzéhi bay’ato lahou fi onoki élà yawmine kéyàmah.

=== 2 Rakàts namàzé Ziàrat

Un autre Ziàrate de notre Imàm Al Mahdi (as)

Assalàmo ‘layka yà Sahébouzzamàne, assalàmo ‘alayka yà khalifatar rahmàne, assalàmo ‘alayka yà sharikal qour’àne, assalàmo ‘alayka yà imàmîl innsé wa djânn, assalàmo ‘alayka bakîyatallàhé fi bélàdéhi wa houdjjatéhi ‘là ‘ébàdéhi mounntahà ‘élayka mawàrissoul ambéyâ~é waldayhé mawdjoudoune àssàroul assféyâ~îl mou’tamané ‘alassiré wal walîyé lil amré, assalàmo ‘alal Mahdîyllazi wa ‘adallàho ‘azza wa djalla béhil omam ayyadj’am béhil kaléma wa youloumm béhissa’ssa wa yawmal béhil arz:é kisstane wa adlane wayyo makkénalhou wayyoune djéza béhi wa’adal mo’ménine ash-hado yà mawlàyya ‘annaka wa’i a’îmmato mine â’bâ~éka a’îmmati wa mawàliyya fil hayyàtid dounya wa yawma yakoumoul ash-hàdé ass-aloka yà mawlayya anntass ‘alallàho tabàraka wa ta’àla fi salàhéssàni wa kazâé hawo-adji wa ghoufràné djonoubi wal’akhdjé béyyadi fi dini wa dounya wa àkhérati li walé îkhwàni wa akhwàteyyal mo’ménine wal mo’ménaté kàffatane innaka ghafourour rahim.

 

Voir biographie de Imàmé Zamànà (as)