Zàraté Bibi Khadijà

Assalàmo ‘alayké yà zawdjaté rassoulillàhé sayyédil moursaline,

assalàmo ‘alayké yà zawdjaté nabiyîllàhé khàtéminnabiyîne,

assalàmo ‘alayké yà oummé fàtémazzéhrà sayyédaté nissàîl àlamine,

assalàmo ‘alayké yà oummal hassané wal housseiné sayyéday shabàbé ahlil djannaté adjma’ine,

assalàmo ‘alayké yà oummal a-îmmatit tàhérine,

assalàmo ‘alayké yà mo’ménine,

assalàmo ‘alayké yà awwal mo’ménaté,

assalàmo ‘alayké yà khàléssatal moukhléssàte,

assalàmo ‘alayké yà sayyédatal haramé wa malékatal bataha’,

assalàmo ‘alayké yà awwal mane sadakaté bé rassoulillàh ménannéssa’,

assalàmo ‘alayké yà mane wafate bil oubdîyaté haqqal wafàé wa asslamate nafssahà wa annfakat màlhà lé sayyédil ambéyâ~,

assalàmo ‘alayké yà karinnat habibé sallam ‘alayha djibra-îllo waballagh ‘élayhassalàm ménallàhîl djalîl,

assalàmo ‘alayké yà hàfézate dînillàh,

assalàmo ‘alayké yà nàssérat rassoulillàh,

assalàmo ‘alayké yà mane tawallà dafannhà rassoulallàh wasstawda’hà élà rahmatillàh ash-hado annaké habîbatoullàh, wa khayrato oummatéh, wa annallàh dja’alké fi moustakarré rahmatéhi fi kassrîne ménal yakouté wal îkyàné fi a’alàmanàzélil djinnàne, assalàmo ‘alayké wa rahmatoullàh wa barakàto.

==>> Deux rakàts namàzé ziàrat.